De Christelijke Gereformeerde Thabor Kerk te ‘s-Gravenhage-Scheveningen heeft sinds 2013 weer een zendingscommissie

Het doel van de commissie is om de zending dichter bij een meer onder de aandacht van de gemeente te brengen. Maar ook het bevorderen van betrokkenheid en bewustwording en het organiseren van activiteiten en het realiseren van opbrengsten om dit werk te kunnen ondersteunen. De commissie heeft elk jaar een aantal activiteiten waarbij wordt geprobeerd alle leeftijdsgroepen van onze gemeente te bereiken. Als gemeente zijn wij op dit moment betrokken met het zendingswerk in Siberië. Zo hopen wij als zendingscommissie een kleine bijdrage te mogen leveren aan het zendingswerk. De opdracht die de HEERE Jezus aan ons meegeeft vanuit de Heilige Schrift luidt: Ga dan henen, onderwijst al de volken, dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes; lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. U kan meer over de zending vinden op de site van www.cgk.nl. Op deze site vindt u allerlei gegevens over de zending zoals die door de Chr. Ger. Kerk wordt bedreven. Om de twee maanden komt er een nieuwsbrief uit over het project Siberië en brengen de zendelingen verslag uit van het werk dat zij in de achterliggende periode mochten doen.

De samenstelling van de commissie is als volgt:

Ronald Plugge, voorzitter
Dick Roeleveld, penningmeester
Nelleke Roeleveld-Buijs
Jannie Plugge-Keus, secretaresse
Carlo van der Wetering
Deborah Plugge