Scheveningen
  • zaterdag 19 oktober 2019 - Filippenzen 2:2-3
    Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven. -- Filippenzen 2:2-3